Spoleczenstwo

Spoleczenstwo

Spoleczenstwo

Społeczeństwem określić można dużą zbiorowość ludzi, którzy pod pewnym względem są do siebie podobni. Cechą łączącą może być kolor skóry, język, którym się posługują, miejsce zamieszkania czy wspólną kulturę. Społeczeństwem można także określić zbiorowości, gdzie jednostki są ze sobą połączone więzami emocjonalnymi lub innego rodzaju stosunkami społecznymi. W takim wypadku należy mówić o grupach społecznych, które budują ogół zwany społeczeństwem. Wyróżniając grupy społeczne, należy przede wszystkim podkreślić, że można je podzielić na kilka podgrup. Między innymi wyróżnić można grupy społeczne duże i małe, oficjalne i prywatne oraz formalne i nieformalne.

Bez wątpienia najbardziej popularną i najbliższą nam grupą społeczną jest rodzina. Tego rodzaju grupa społeczna należy do najbardziej specyficznych grup, głównie ze względu na relacje, jakie w niej panują. W tego typu grupie, dominują więzi oparte na emocjach i uczuciach, jednak zaobserwować można równocześnie hierarchię panującą między na przykład pokoleniami. Rodzina zalicza się do grupy społecznej małej, jednak może równocześnie tworzyć grupę społeczną dużą, w sytuacji, gdy brane są pod uwagę wszystkie rodziny, np.

: posiadające dwójkę dzieci- wówczas wszystkie te rodziny określić można mianem dużej grupy społecznej, gdzie wspólnym mianownikiem jest ilość domowników w rodzinie. Odnosząc się do podziału grup na formalne i nieformalne, należy podkreślić, że grupą społeczną formalną będą wszystkie oficjalnie działające grupy, mające swój regulamin oraz będące prawnie zarejestrowane. Społeczeństwo można także podzielić na trzy podstawowe grupy: tradycyjne, przemysłowe i poprzemysłowe. Typologia ta warunkowana jest sposobem rozwoju społeczeństwa. Istotną kwestią są także zrzeszenia i wspólnoty, które stanowią podstawowy wytwór społeczny, będący wynikiem interakcji jednostek, należących do danej grupy społecznej. Dlaczego ludzie się zrzeszają, tworząc odrębne grupy społeczne? Przede wszystkim, by zaspokoić podstawowe potrzeby jednostki, a mianowicie- konieczność poczucia bezpieczeństwa i przynależności, dzięki czemu jednostka ma poczucie, że jest potrzebna, co z kolei zapewnia jej wewnętrzną równowagę.

Ponadto relacje w grupach społecznych opierają się na wzajemnej interakcji, co z kolei daje możliwość zaspokojenia kolejnej z podstawowych potrzeb, jaką jest możliwość wypracowania więzi z innymi. Mówiąc o społeczeństwie i grupach społecznych, które tworzą całość społeczeństwa, należy odwołać się do działu nauki, trudniącego się w tychże zagadnieniach. Nauką poruszającą kwestie i zagadnienia społeczeństwa jest socjologia.

– autor artykułu